วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

  ทรัพยากรแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไป  ได้แก่
       - ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น 
       - ประเภทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ที่ดิน น้ำ ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ
 ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำ ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ
2.ทรัพยากรประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่
ป่าไม้ สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำเสียจากโรงงาน ถ่านหิน น้ำมันก๊าซ อโลหะ น้ำ แร่ธาตุ เป็นต้น
         สิ่งแวดล้อม
         คือ  สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดจาก การกระทำของมนุษย์
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ     1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด
    2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ สัตว์ป่า ป่าไม้ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์

1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างกำหนดขึ้น
จำแนกได้ 2 ชนิด คือ
1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ
2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ สัตว์ป่า ป่าไม้ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเราและมวลมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น